02 411 33 55 0885 490 850

Какво представлява неинвазивния ДНК тест за бащинство по време на бременността?

Методология за извършване на теста

Неинвазивният тест за бащинство по време на бременността се прави с използване на свободно циркулиращата ДНК на зародиша (sfDNA), която се изолира от кръвната плазма на майката, заедно с ДНК пробите от майката и от предполагаемия баща. ДНК на плода в кръвта на бременната се образува в процеса на разпад на откъснали се от плацентата по естествен път  зародишни клетки. Обикновено количеството на тази ДНК е 5% до 30% от общото количество ДНК в кръвта на майката. Тази технология се различава от тези в други лаборатории, защото те извличат ДНК на детето от самите зародишни клетки, циркулиращи в кръвта на майката. По тази причина новият тест, който предлагаме, не се влияе от наличието на предишни бременности на тестваната жена.

За да се извърши този тест, от бременната жена се вземат венозно две шишенца по 5 милилитра кръв, а от тествания мъж за предполагаем баща – проби от устната кухина с помощта на специални стерилни тампони.

ДНК пробите се анализират с използването на Dense Microarray Chip за изследване на 317 000 генетични маркера, познати като единични нуклеотидни полиморфизми (SNPs). С помощта на специален компютърен алгоритъм, наречен Parental Support TM, се изчислява еднаквостта на генетичните маркери между ДНК на зародишните клетки и ДНК на предполагаемия баща, и се сравнява с тази на други родствено несвързани хора. Ако вероятността бащата да притежава изискващите се генетични маркери на биологичен баща е по-голяма от 99,9% в сравнение с друг случайно избран индивид, тогава заключението от теста е, че тествания мъж не се изключва като биологичен баща на плода (Paternity Inclusion). Ако при сравняването на маркерите тази вероятност попадне в границите, изключващи бащинство, тогава заключението от теста е, че този мъж се изключва като биологичен баща на плода (Paternity Exclusion)

Възможни резултати от теста

 1. Потвърждаване на бащинство (Paternity Inclusion): Предполагаемият баща не се изключва като биологичен баща на зародиша. Вероятността, че предполагаемият баща притежава генетичните маркери, задължителни за биологичния баща, е 99,9% сравнено с друг случайно избран индивид. Това заключение се прави на базата на тестовите резултати, получени от анализирането на 317 000 индивидуални ДНК маркери.
 2. Изключване на бащинство (Paternity Exclusion): Предполагаемият баща се изключва като биологичен баща на зародиша. Това заключение се базира на тестовите резултати, получени от анализирането на 317 000 индивидуални ДНК маркери. В този случай предполагаемият баща не притежава генетичните маркери, които би следвало да са унаследени в детето от биологичния му баща.
 3. Недостатъчна ДНК за надежден резултат: Означава, че е изолирано недостатъчно количество ДНК на зародиша или от бащата, поради което е невъзможно да се даде заключение относно бащинството. Количеството на ДНК на зародиша в кръвния серум на майката варира в значителна степен при различните жени, като нейното количество се увеличава с напредването на бременността. До момента процента на успеваемост при изолиране на ДНК на плода от кръвта на майката е 93%, т.е. само в около 7% от случаите може да се наложи повторение на теста. В такива случаи ще повторим теста безплатно след 30 дни, като клиентът ще трябва да даде нови проби и да заплати само транспортните разходи в размер на 250 лв.
 4. Невъзможност да се определи бащинство: Възможно е на базата на тестовите резултати да се получи заключение, че определянето на бащинство е невъзможно. В такива случаи статистическата вероятност, получена от тестването на предполагаемия баща, е неопределена по отношение на бащинството и по тази причина не може нито да се потвърди, нито да се изключи бащинство на детето. Това може да се случи по различни причини, включително но не само в случи на близка родствена връзка между тествания предполагаем баща и истинския биологичен баща на бъдещото дете.  Затова препоръчваме на клиентите при съмнение за наличие на такъв случай, да не поръчват този вид тест.

При бременност с близнаци

Този вид тест дава валиден резултат само при единична бременност (без близнаци)

Резултат за представяне в съда и задължителна процедура

При тези тестове се спазват задължителни процедури или контрол на ДНК пробите по цялата верига чрез спазване на юридически критерии (Chain of Custody), както следва:

-          Проверка на личните документи на бременната майка и на предполагаемия баща от представител на AMGEDNLAB непосредствено преди вземането на кръвните проби;

-           Проверка на целостта и невредимостта на пратката с кръвните проби и придружаващата ги документация при получаването им в лабораторията

-          Кръвните проби и пробите с тампони се поставят в специален тестов комплект, осигурен от лабораторията по заявка. Пробите се придружават с подписано информирано съгласие от всички участници в теста

-          През целия процес на тестването пробите вървят заедно с копията на личните документи

-          Този процес позволява лабораторията да издаде нотариално заверен резултат, който е приемлив в съдилищата

Сертификации на лабораторията

Центърът за здравеопазване и медицински услуги (CMS) изисква всички тестови лаборатории (с изключение на изследователските) да изпълняват тестване върху хора в САЩ при спазването на CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments). Самите тестове се извършват в лаборатория  Gene Security Network (GSN) в Redwood City, Калифорния, която притежава сертификация от CLIA в областта на генетиката и химията.

Неинвазивният пренатален тест се извършва по следния начин:

–        Бременната трябва да е най-малко в 12-та гестационна седмица, за да може да се извлече ДНК на плода

–        Клиентът се обажда на AMGENLAB-България по телефона или електронната поща, поръчва теста и си запазва дата и час за даване на кръвни проби в посочена от нас клинична лаборатория в София. Резервации се приемат само минимум 5 работни дни предварително. Това е необходимото технологично време за да се получат в София специалните комплекти от САЩ. За да се стартира процедурата клиентът заплаща по банков път депозит от 250 лв., който после се приспада от окончателната цена на теста.

–        Бременната жена и предполагаемият баща идват лично в София в запазения час в уазана от нас клинична лаборатория. Преди да им се вземат кръвните проби на място, с помощта на наш лаборатнт, ще попълнят формуляр-поръчка и формуляр-съгласие за да им се извърши генетичен тест.

–        От бременната жена се вземат 2 епруветки по 5 мл венозна кръв по стандартния начин, както за всички други изследвания. От предполагаемия баща също се взема стандартна кръвна проба или проба със стерилни тампони от устната кухина.

- Клиентът заплаща остатъка от дължимата сума по банков път или в брой на място. (Забел.: Пробите не се изпращат за САЩ докато клиентът не заплати 100% стойността на теста. В случай, че клиентът не извърши банковия превод в срок до 24 часа от даването на кръвните проби, същите се унищожават в София и тестът не се извършва, а депозита от 250 лв. не се връща).

–        Преди да се изпратят за САЩ, кръвните проби задължително се тестват за СПИН (HIV), Васерман (сифилис) и австралийски антиген (хепатит В), което е задължително по международните стандарти за транс-гранично транспортиране на биологични материали. Тези допълнителни клинични тестове не са включени в общата цена на ДНК теста и затова се заплащат от клиента на място в съответната клинична лаборатория съгласно нейния ценоразпис.

–        Представителят на АМГЕНЛАБ поема пробите и заключенията от лабораторните тестове и ги изпраща заедно с придружаващите ги документи за тестване в лабораторията в Калифорния.

–        Клиентът ще си получи резултата от теста по куриер на “СПИДИ” след около 10 до максимум 15 работни дни, считани от първия работен ден след даване на венозната кръв. Резултатът ще бъде в оригинал на английски език, с превод на български. По желание, може преди това да получи копие на резултата и по електронната си поща в сканиран вид. За този вид тестове не предлагаме бързи или експресни поръчки.

Цената на този тест включва:

-           Заплатеният депозит от 250 лв., който се заплаща при поръване на теста за доставка в България на специалния комплект за вземане и транспортиране на пробите

-          Вземане на венозна кръв от бременната и на проби с тампони от предполагаемия баща

-          Попълване и заверка на нужната документация за лабораторията и митниците

-          Изпращане на кръвните проби до лабораторията в Калифорния с експресна препоръчана куриерска служба Fedex

-          Изолиране на ДНК от пробите на предполагаемия баща и изготвяне на негов генетичен профил

-          Изолиране на ДНК на плода и отделянето й от ДНК на бременната

-          Сравняване на генетичните профили на плода и предполагаемия баща за съвпадение или несъвпадения (за потвърждаване или отхвърляне на биологично бащинство). Проверката за съвпадения се извършва по над 300 хил. генетични маркера (срещу само 16 такива при ДНК тестването на хорионбиопсия или амниоцентеза)

-           Извършване на необходимите изчисления с помощта на специален софтуер

-          Изготвяне на официален доклад (резултат) от теста

-          Проверка на верността на резултата и подписването му от хабилитирано лице или от директора на лабораторията

-          Заверка на подписа на директора на лабораторията от нотариус (само за поръчани тестове с юридическа стойност за пред съда)

-          Изпращане на резултата до AMGENLAB-София на английски език

-          Превеждане на резултата на български език

-          Изпращане на един екземпляр от резултата до клиента по куриерска служба „СПИДИ”

Какво не е включено в цената на този тест?

Посочената от нас цена на неинвазивния ДНК тест за бащинство не включва единствено направата на лабораторни изследвания на бременната и предполагаемия баща за СПИН, васерман и австралийски антиген. Стойността на тези тестове се заплаща на място в клиничната лаборатория, в която ще бъдат взети кръвните проби.

ИЗБОР НА ВИД ТЕСТ И ЦЕНА (върху посочените цени се начислява 20% ДДС)

Отбележете целта на теста:

Тестване на 16 лоси, вероятност>99,9%. (Информация за тестване на 20 и 25 лоси вижте тук)

Изберете участници в теста и вида проби (стерилни тампони или предмети) :

Бързи отговори на въпроси

 • Не знам кой вид тест ми е нужен
 • Не знам кой вид тест ми е нужен

  За да изберете подходящия за Вас тест, посетете страницата ни "Тестове и цени" или вижте пълния списък с видовете тестове за доказване на бащинство и родство, които предлагаме. За да намерите тест за генетично заболяване, кликнете тук.

  За по-сложните тестове-доказване на родство по съребрена линия, когато се налага тестване на допълнителни лица, трябва да ни се обадите предварително по телефона за уточняване.

  Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте и се свържете с наш експерт по телефона или по електронната поща за безплатна консултация. Влезте в раздел „Контакти” или поръчайте обаждане по телефона в удобно за Вас време от бутон „Поръчай обаждане” и наш експерт ще се свърже с Вас.

 • Искам анонимност и конфиденциалност

  Искам анонимност и конфиденциалност

  АМГЕНЛАБ гарантира пълна дискретност и конфиденциалност при извършване на теста и опазване на тайната на резултата за всички видове тестове. Това е наша възприета и стриктно спазвана бизнес-практика по американски стандарти.

  Тестовете за лична информация извършваме съвсем дискретно и тестваните лица остават анонимни. В резултата от теста няма да бъдат упоменати имената на тестваните лица. Готовият резултат се изтегля от страницата ни само от поръчителя на теста с помощта на предоставена от нас парола.

  При тестове за съд и официални нужди гарантираме 100% конфиденциалност, като резултата от теста ще получат по куриер само спорещите страни, техните адвокати или директно съда, постановил този тест.

  Повече информация за това как осиуряваме тайната на теста и как опазваме личните Ви данни може да намерите в раздел „Важна информация”.

 • Мога ли сам да си взема ДНК пробите?

  Не, не изпращаме комплекти за домашно вземане на ДНК проби. Трябва да запишете час по телефона и да дойдете лично до някоя от манипулационните ни в София, Пловдив или Шумен. Ако желаете тест за представяне в съда, ДНК проби се вземат само в кабинета ни в София срещу представени лични документи и паспортни снимки. 

 • Какво представлява комплекта за ДНК проби?

  Какво съдържа комплектът за вземане на проби?

  Комплектът за вземане на проби съдържа 3 пакетчета със специални стерилни дакронови тампони, пликове за пробите на всяко тествано лице, 2 чифта стерилни ръкавици, подробно упътване за ползване и необходимите формуляри за попълване – поръчка и информирано съгласие. Стерилният тампон представлява 8-10 см. дълга пластмасова тръбичка със специален стерилен дакронов връх за по-добро вземане на клетъчен материал от вътрешната страна на бузата и съхранението му. Повече информация може да намерите в раздел "Важна информация".

 • Как се вземат ДНК пробите?

  Кой и как ще ми вземе пробите?

  За ДНК тест за съд и други официални нужди пробите се вземат задължително от лаборант на АМГЕНЛАБ безплатно в манипулационната ни в София.

  За тест за бащинство по време на бременността венозна кръв се взема в посочена от нас гинекологична клиника в София.

  За ДНК тестове за лична информация проби може да дадете в манипулационните ни в София, Пловдив и Шумен.

  Посещенията в офисите ни за вземане на проби или за консултация се извършват само след предварителна резервация на дата и час. Цената на процедурата за вземане на генетичен материал е общо 50 лв. за всички участващи в теста лица, които се заплащат на място, а сумата за извършване на самия тест, съгласно ценоразписа, се превежда по банковата ни сметка след вземане на пробите. По изключение може да поръчате наш специалист да вземе ДНК проба от новородено в родилните домове в София или Пловдив, за което се заплаща такса 70 лв.

 • Колко струва теста и как се плаща?

  Колко струва теста и как се плаща?

  Цената зависи от много фактори - вид на теста, вид на пробите, брой на тестваните лица, курс на долара, дали е за съд или за лична информация, дали е обикновена или експресна услугата и др. 

  Цената на всеки тест може да изчислите сами, като въведете в търсачката ни на първа страница вида на теста, родствената връзка на тестваните лица и вида на пробите, които желаете да тествате. При по-сложни тестове може да не се калкулира цена, защото е нужно да се тестват повече от две лица. В такива случаи ни се обадете по телефона за консултация и ценова оферта.

  Сумата за всички тестове се заплаща по банков път до 24 часа от предоставянето на пробите. На място се заплаща 50 лв. такса за вземане на ДНК пробите от наш експерт. Само за неинвазивния тест за бащинство по време на бременността се изисква депозит от 250 лв. за запазване на дата и час за вземане на кръвните проби от майката и предполагаемия баща. Номерът на банковата ни сметка може да намерите в раздел "Контакти".

  Кликнете тук за да видите сравнителна таблица с цените на АМГЕНЛАБ с тези на две български лаборатории.

 • Кога и как ще получа резултата?

  Кога и как ще получа резултата?

  При повечето тестове за доказване на родствени връзки чрез тестване на проби с тампони ще получите резултата след 8 до максимум 10 работни при обикновена поръчка и до 5 работни дни за експресна. Но в случай, че поне една от пробите е предмет, резултатът ще е готов след 12 до 14 работни дни. За тестване на криминални улики, за доказване на потекло и за тестовете по време на бременността сроковете са посочени на съответните страници.

  Готовият резултат за тестовете за лична информация, за потекло и от тестване на улики и предмети се изтегля от страницата ни с помощта на предоставена от нас парола. Ако изрично сте посочили в поръчката си, резултатът от вашия тест може да Ви бъде изпратен и по куриер на посочения адрес или до поискване за Ваша сметка с наложен платеж от 15 лв.

  Резултати от тестове за съд и други официални нужди не могат да се свалят от интернет, а се изпращат задължително само по куриерска служба до поръчителите, техните адвокати или до съда, постановил извършването на теста. В зависимост от натовареността на лабораторията, понякога резултатите са готови няколко дена предварително, затова проверявайте по-често с бутон "Изтегли резултат".

 • Има ли експресна услуга?

  Има ли експресна услуга?

  Да, за повечето стандартни тестове за лична информация предлагаме експресна услуга срещу доплащане. Резултатът от експресен ДНК тест за лична информация ще е готов след максимум 5 работни дни от момента на вземане на ДНК пробите и ще можете да си го изтеглите от страницата ни в интернет с предоставена Ви парола. Ако желаете да получите резултата по куриер, за това ще са нужни още 24 часа за големите градове или 2 дни до малките населени места..

  Ескпресните тестове за официални нужди се изпъляват за до 7 работни дни поради необходимостта резултата да бъде нотариално заверен и да го получите лично по куриер. Резултати от официален тест не могат да се изтеглят от страницата ни в интернет.

  • Как мога да повиша точността на теста?

   Как мога да повиша точността на теста?

   Точността на всички видове тестове е винаги 100%, но можете да увеличите стойността на изчислената вероятност за родство (в %). Американската лаборатория използва най-съвременни технологии, гарантиращи 100% точност на резултата и гарантирана вероятност за доказване или отхвърляне на бащинство и майчинство от 99,9% до над 99,9999999% в зависимост от тестваните генетични маркери и броя на тестваните роднини. Стандартно всички тестове се правят чрез сравняване на ДНК по 16 генетични маркера (лоси), което гарантира вероятност за доказване на бащинство поне 99.9%, което е достатъчно по международен стандарт.

   Ако желаете по-голям процент на доказана вероятност за бащинство/майчинство, срещу доплащане може да поръчате тест по 20 или 25 маркера, което е максимално възможното в света в момента, и да получите вероятност над 99.9999999%. Друга възможност да повишите надеждността на теста, е като предоставите и проби от майката, които ще тестваме безплатно. Повече информация може да намерите в раздел „Важна информация”.

 • Изисква ли се проба от майката?

  Изисква ли се проба от майката?

  Само при тестове за бащинство за официални нужди задължително се изискват проби от детето, майката и предполагаемия баща. Във всички останали случаи тестването на майката е по желание на клиента и безплатно, за наша сметка. Но винаги препоръчваме когато има възможност да се тества и майката, защото това повишава процента на вероятността за бащинство и вместо 99,9% може да достигне до над 99,999999% в зависимост от броя на тестваните генетични маркери.

 • Има ли значение възрастта на детето?

  Има ли значение възрастта на детето?

  Не, възрастта няма значение. Проби за ДНК теста за бащинство могат да се вземат дори веднага след раждането му. Ако е в родилен дом в София, поръчайте наш лаборант да дойде и да вземе пробите на място, безплатно за Вас. Предлагаме и тест за бащинство още по време на бременността, който е най-върховата и съвременна технология, известна до момента в света. Този тест се прави с венозна кръв от майката и бащата след 9-та гестационна седмица и е абсолютно безвреден за плода.

 • Как да направя тест ако бащата отсъства?

  Може ли да се направи тест при отсъстващ баща или дете?

  Когато бащата или друго тествано лице отсъства по някаква причина, например е в чужбина, в неизвестност, починало или друга причина, също е възможно да се направи негов ДНК тест, но резултатът ще може да се ползва само за лична (семейна) информация. В тези случаи трябва да предоставите негов или ползван от него личен предмет, от който ще се извлече негова ДНК. Ако лицето се намира в друга държава, АМГЕНЛАБ може да изпрати комплект за вземане и в чужбина, или да съдейства за вземане на проби от представител на DDC Diagnostic Center в над 50 държави по света. Повече информация за приемливите предмети за тестване може да намерите в раздел „Важна информация”.

 • Къде се намира лабораторията?

  Къде се намира лабораторията?

  Това наистина е важен въпрос, ако искате тестът Ви да е истински и точен. Никога не поръчвайте тестове по обяви в случайни сайтове, само защото цената им е ниска. Има лаборатории по света, които поддържат ниски цени, защото не използват последни технологии и не са сертифицирани по международните стандарти. Може да ги познаете по това, че извършват теста бавно, понякога за над 20 и повече дни. В модерните лаборатории повечето процеси са роботизирани, което им позволява да извършват стотици тестове на ден.

  В зависимост от вида му, Вашият тест ще бъде извършен по най-съвременни технологии в една от американските или германски генетични лаборатории, с които работим. Съветваме Ви никога да не поръчвате тест, ако не знаете коя е лабораторията, в коя държава се намира и дали е международно акредитирана! За повече информация вижте раздел „За нас”.

 • Правите ли "кръвно-групов" тест за бащинство?

  Правите ли кръвен тест за бащинство?

  Съжаляваме, но това е много стара и неточна технология за доказване на бащинство и отдавна не се прави в американските лаборатории. Не Ви съветваме да разчитате на точен резултат за доказване на бащинство чрез сравняване на кръвни групи. Биологичният материал, който ще вземем от вътрешната страна на бузата Ви напълно безболезнено, ще съдържа същата ДНК, както кръвта, но получения резултат ще бъде гарантирано точен. Тестваме кръвни проби или петна от кръв единствено за нуждите на дискретните тестове за лична информация или на улики за нуждите на криминалистиката.

  Единствения т. нар. „кръвен” тест, който предлагаме, е за доказване на бащинство по време на бременността с венозна кръв от майката и предполагаемия баща.

 • Трябва ли да идвам лично до София?

  Трябва ли да идвам лично до София?

  Да, за тест за съд или за емиграция е задължително всички тествани лица (по желание и техните адвокати) да присъстват лично при нас в София за проверка на личните документи, вземане на пробите и подписване на нужната документация.

  При другите видове тестове за лична инфомация е възможно да дадете ДНК проби освен в София, също и в манипулационните ни в Пловдив или Шумен.

  За тестове за доказване на потекло не е нужно да посещавате нашите кабинети. Всичко се извършва по куриерска служба „СПИДИ” или Еконт.

  Срещу такса от 50 лв. може да поръчате вземане на ДНК проби от новородени деца още в родилния дом в градовете София и Пловдив. 

 • Искам консултация с експерт

  Искам консултация с експерт

  При затруднения с избора на вида тест за бащинство или друго родство може да се консултирате безплатно с наш експерт по телефона, по електронната поща или натиснете бутон „Поръчай обаждане” и посочете удобно за Вас време. Ако все-пак желаете лична консултация с наш специалист, може да си запазите дата и час за посещение в офиса ни в гр. София. Цената на консултацията за ДНК тестове за бащинство е 30 лв., а за генетични болести е 70 лв., които се заплащат на място.

  Моля не идвайте при нас без запазен час и не чакайте в приемната ни, ако нямате час, защото обикновено клиентите предпочитат да запазят анонимност и не желаят да бъдат виждани. 

  За тестове за генетични заболявания не предлагаме консултация по телефона, а само на място с нашия генетичен експерт с предварително записване.

Real Time Analytics