02 411 33 55 0885 490 850

Тълкуване на резултат от ДНК тест за доказване на бащинство

Какво представлява резултата от ДНК тест за бащинство?

Общи положения за процеса на извършване на ДНК тестовете

ДНК (Дезоксирибонуклеиновата киселина) е генетичен материал, съдържащ се в клетките на Вашето тяло. Всеки човек получава половината от своя генетичен материал (или ДНК) от биологичната си майка и другата половина от биологичния си баща. ДНК може да бъде извлечена от няколко капки кръв или от клетки, взети от бузата. Тестването на ДНК се основава на високо акуратно анализиране на генетичните профили на майката, детето и предполагаемия баща. Използвайки този вид тест, могат да се постигнат заключителни резултати относно бащинството.

ДНК теста за бащинство се извършва чрез анализ, базиран на т. нар. технология PCR (polymerase chain reaction). PCR-анализът започва с процес, при който се мултиплицират (умножават) специфични области от ДНК на човека за нуждите на по-нататъшните изследвания. Тези специфични области, наричани “генетични лоси” (на англ. език “genetic loci”) съдържат тези региони на ДНК, известни като къса поредица от повторения (STRs- Short Tandem Repeats). Броят на повторенията на всеки локус варира и се наследява от биологическите родители. Всеки човек обикновено има два алела (алтернативни форми на ДНК, които могат да имат различни повторения), единия се унаследява от биологичната майка и другия – от биологичния баща. Тези алели, които се идентифицират при PCR-анализа, са изброени в резултата, който сте получили, и представляват броя на регистрираните повторения. В случай, че един и същи алел е унаследен едновременно от двамата родители, тогава само един от тях (едно число) е упоменат в резултата.

Как да интерпретирам получения резултат от теста за бащинство?

Резултатите от теста за бащинство показват размера на алелите на майката (ако е тествана), на детето и на предполагаемия баща. Когато и тримата са тествани, алелите, които детето е получило от биологичния си баща (наричани “задължителни бащински алели”) могат да бъдат определени, като се извадят тези на майката, съдържащи се в ДНК на детето. Ако в три или повече лоси от ДНК на предполагаемия баща не се съдържат задължителните бащински алели, то тогава той се ИЗКЛЮЧВА като биологичен баща на детето. В случай, че са тествани само детето и предполагаемия баща (без майката) и се установи, че те нямат никакви еднакви алели в три и повече лоси, тогава този предполагаем баща също се ИЗКЛЮЧВА като биологичен баща. Когато предполагаемия баща има задължителните бащински алели във всички тествани лоси, тогава той НЕ СЕ ИЗКЛЮЧВА като биологичен баща на детето.

Какво е показател (индекс) за бащинство?

Показателят за бащинство (PI-paternity index) е генетичната вероятност тествания предполагаем баща да бъде биологичен баща на детето. Този показател се изчислява за всеки ДНК локус и се посочва в резултата от теста. Показателят за бащинство за всеки локус се калкулира като вероятността предполагаемият баща да е предал на детето задължителните бащински алели изчислена спрямо за друг, случайно избран, несвързан по родство и неизследван мъж от населението (от същата раса). Също така, изчислява се и «комбиниран индекс за бащинство» (CPI-Combined Paternity Index) чрез умножаване на индивидуалните показатели за бащинство. Например, ако в резултата е посочено, че комбинираният показател за бащинство (CPI) е 100 000, това означава, че тествания предполагаем баща е 100 000 пъти по-вероятно да бъде биологичния баща на детето, отколкото друг, случаен, неизследван и родствено несвързан мъж от населението. Ако предполагаемия баща е изключен в три и повече лоси, тогава показателят за бащинство (PI) е нула «0» и следователно комбинираният индекс за бащинство (CPI) също е нула, което показва че данните напълно съответстват на заключението за  ИЗКЛЮЧВАНЕ на предполагаемия баща като биологичен баща на детето.

Понякога в резултата от теста е посочено несъвпадение в една или две от лосите. Това може да означава мутация (обяснена по-долу), а може да означава също и, че биологичен баща на детето може да е близък биологичен роднина на тествания предполагаем баща (негов брат, баща или син). В такива случаи се правят допълнителни изчисления, свързани с тази възможност. Все-пак, винаги е най-добре да се тестват ВСИЧКИ възможни предполагаеми бащи за да се установи истинския баща.

Вероятност за бащинство

Вероятността за бащинство (посочена в проценти) се изчислява от комбинирания индекс за бащинство и показва вероятността за бащинство на базата на резултатите от целия ДНК тест. За да се превърне комбинираният индекс за бащинство (CPI) в проценти, за изчисленията се използва т. нар. “начална вероятност за бащинство” със стойност 0,5. Тази вероятност е неутрална константна величина, с която се приема, че е еднакво вероятно тествания  предполагаем баща да бъде или да не бъде биологичен баща на детето.   

Когато при ДНК теста се получи 0% вероятност за бащинство, това означава, че предполагаемия баща СЕ ИЗКЛЮЧВА, т.е. не може да бъде биологичен баща. Стойности от 99% и нагоре означават, че предполагаемия баща е най-вероятно биологичния баща.

Мутации

Понякога се получава така, че предполагаемия баща няма задължителните бащински алели в една или две от изследваните лоси. Такъв резултат може да се получи в резултат на мутация в ДНК. Когато се получи така, е възможно да се наложи извършването на допълнителни анализи за да се определи дали предполагаемия баща се изключва или не се изключва като биологичен баща. Ако след допълнителен анализ няма други лоси, които да изключват предполагаемия баща като биологичен баща на детето, тогава се посочва показателя за бащинство (PI) отразяващ степента на мутация и се изчисляват комбинирания индекс за бащинство (CPI) и вероятността за бащинство. 

Анализ за роднинство

ДНК тестовете могат да се използват също и за определяне на вероятността различни хора да бъдат родствено свързани. В тези случаи ДНК на двамата възможни родственици се сравнява с цел да се определи дали имат общи алели. Във всеки един локус от ДНК двама души могат да имат общи един алел, два алела или нито един в зависимост от това дали те са родственици или не. Всеки съвпадащ алел се анализира за да се определи статистическата вероятност изследваните лица да са роднини спрямо вероятността те да не са свързани родствено. На базата на този статистически анализ се изчислява вероятността двата индивида да бъдат братя (сестри или брат и сестра) от общи майка и баща, или да бъдат полу-братя (полу-сестри), т.е. имат само един общ родител.  Важно е да се отбележи, че не е възможно със 100% вероятност да се определи дали двама души със сигурност са кръвни братя (сестри). Може само да се определи дали е възможно (вероятно) да бъдат такива или не е възможно.  

 

ИЗБОР НА ВИД ТЕСТ И ЦЕНА (върху посочените цени се начислява 20% ДДС)

Отбележете целта на теста:

Тестване на 16 лоси, вероятност>99,9%. (Информация за тестване на 20 и 25 лоси вижте тук)

Изберете участници в теста и вида проби (стерилни тампони или предмети) :

Бързи отговори на въпроси

 • Не знам кой вид тест ми е нужен
 • Не знам кой вид тест ми е нужен

  За да изберете подходящия за Вас тест, посетете страницата ни "Тестове и цени" или вижте пълния списък с видовете тестове за доказване на бащинство и родство, които предлагаме. За да намерите тест за генетично заболяване, кликнете тук.

  За по-сложните тестове-доказване на родство по съребрена линия, когато се налага тестване на допълнителни лица, трябва да ни се обадите предварително по телефона за уточняване.

  Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте и се свържете с наш експерт по телефона или по електронната поща за безплатна консултация. Влезте в раздел „Контакти” или поръчайте обаждане по телефона в удобно за Вас време от бутон „Поръчай обаждане” и наш експерт ще се свърже с Вас.

 • Искам анонимност и конфиденциалност

  Искам анонимност и конфиденциалност

  АМГЕНЛАБ гарантира пълна дискретност и конфиденциалност при извършване на теста и опазване на тайната на резултата за всички видове тестове. Това е наша възприета и стриктно спазвана бизнес-практика по американски стандарти.

  Тестовете за лична информация извършваме съвсем дискретно и тестваните лица остават анонимни. В резултата от теста няма да бъдат упоменати имената на тестваните лица. Готовият резултат се изтегля от страницата ни само от поръчителя на теста с помощта на предоставена от нас парола.

  При тестове за съд и официални нужди гарантираме 100% конфиденциалност, като резултата от теста ще получат по куриер само спорещите страни, техните адвокати или директно съда, постановил този тест.

  Повече информация за това как осиуряваме тайната на теста и как опазваме личните Ви данни може да намерите в раздел „Важна информация”.

 • Мога ли сам да си взема ДНК пробите?

  Не, не изпращаме комплекти за домашно вземане на ДНК проби. Трябва да запишете час по телефона и да дойдете лично до някоя от манипулационните ни в София, Пловдив или Шумен. Ако желаете тест за представяне в съда, ДНК проби се вземат само в кабинета ни в София срещу представени лични документи и паспортни снимки. 

 • Какво представлява комплекта за ДНК проби?

  Какво съдържа комплектът за вземане на проби?

  Комплектът за вземане на проби съдържа 3 пакетчета със специални стерилни дакронови тампони, пликове за пробите на всяко тествано лице, 2 чифта стерилни ръкавици, подробно упътване за ползване и необходимите формуляри за попълване – поръчка и информирано съгласие. Стерилният тампон представлява 8-10 см. дълга пластмасова тръбичка със специален стерилен дакронов връх за по-добро вземане на клетъчен материал от вътрешната страна на бузата и съхранението му. Повече информация може да намерите в раздел "Важна информация".

 • Как се вземат ДНК пробите?

  Кой и как ще ми вземе пробите?

  За ДНК тест за съд и други официални нужди пробите се вземат задължително от лаборант на АМГЕНЛАБ безплатно в манипулационната ни в София.

  За тест за бащинство по време на бременността венозна кръв се взема в посочена от нас гинекологична клиника в София.

  За ДНК тестове за лична информация проби може да дадете в манипулационните ни в София, Пловдив и Шумен.

  Посещенията в офисите ни за вземане на проби или за консултация се извършват само след предварителна резервация на дата и час. Цената на процедурата за вземане на генетичен материал е общо 50 лв. за всички участващи в теста лица, които се заплащат на място, а сумата за извършване на самия тест, съгласно ценоразписа, се превежда по банковата ни сметка след вземане на пробите. По изключение може да поръчате наш специалист да вземе ДНК проба от новородено в родилните домове в София или Пловдив, за което се заплаща такса 70 лв.

 • Колко струва теста и как се плаща?

  Колко струва теста и как се плаща?

  Цената зависи от много фактори - вид на теста, вид на пробите, брой на тестваните лица, курс на долара, дали е за съд или за лична информация, дали е обикновена или експресна услугата и др. 

  Цената на всеки тест може да изчислите сами, като въведете в търсачката ни на първа страница вида на теста, родствената връзка на тестваните лица и вида на пробите, които желаете да тествате. При по-сложни тестове може да не се калкулира цена, защото е нужно да се тестват повече от две лица. В такива случаи ни се обадете по телефона за консултация и ценова оферта.

  Сумата за всички тестове се заплаща по банков път до 24 часа от предоставянето на пробите. На място се заплаща 50 лв. такса за вземане на ДНК пробите от наш експерт. Само за неинвазивния тест за бащинство по време на бременността се изисква депозит от 250 лв. за запазване на дата и час за вземане на кръвните проби от майката и предполагаемия баща. Номерът на банковата ни сметка може да намерите в раздел "Контакти".

  Кликнете тук за да видите сравнителна таблица с цените на АМГЕНЛАБ с тези на две български лаборатории.

 • Кога и как ще получа резултата?

  Кога и как ще получа резултата?

  При повечето тестове за доказване на родствени връзки чрез тестване на проби с тампони ще получите резултата след 8 до максимум 10 работни при обикновена поръчка и до 5 работни дни за експресна. Но в случай, че поне една от пробите е предмет, резултатът ще е готов след 12 до 14 работни дни. За тестване на криминални улики, за доказване на потекло и за тестовете по време на бременността сроковете са посочени на съответните страници.

  Готовият резултат за тестовете за лична информация, за потекло и от тестване на улики и предмети се изтегля от страницата ни с помощта на предоставена от нас парола. Ако изрично сте посочили в поръчката си, резултатът от вашия тест може да Ви бъде изпратен и по куриер на посочения адрес или до поискване за Ваша сметка с наложен платеж от 15 лв.

  Резултати от тестове за съд и други официални нужди не могат да се свалят от интернет, а се изпращат задължително само по куриерска служба до поръчителите, техните адвокати или до съда, постановил извършването на теста. В зависимост от натовареността на лабораторията, понякога резултатите са готови няколко дена предварително, затова проверявайте по-често с бутон "Изтегли резултат".

 • Има ли експресна услуга?

  Има ли експресна услуга?

  Да, за повечето стандартни тестове за лична информация предлагаме експресна услуга срещу доплащане. Резултатът от експресен ДНК тест за лична информация ще е готов след максимум 5 работни дни от момента на вземане на ДНК пробите и ще можете да си го изтеглите от страницата ни в интернет с предоставена Ви парола. Ако желаете да получите резултата по куриер, за това ще са нужни още 24 часа за големите градове или 2 дни до малките населени места..

  Ескпресните тестове за официални нужди се изпъляват за до 7 работни дни поради необходимостта резултата да бъде нотариално заверен и да го получите лично по куриер. Резултати от официален тест не могат да се изтеглят от страницата ни в интернет.

  • Как мога да повиша точността на теста?

   Как мога да повиша точността на теста?

   Точността на всички видове тестове е винаги 100%, но можете да увеличите стойността на изчислената вероятност за родство (в %). Американската лаборатория използва най-съвременни технологии, гарантиращи 100% точност на резултата и гарантирана вероятност за доказване или отхвърляне на бащинство и майчинство от 99,9% до над 99,9999999% в зависимост от тестваните генетични маркери и броя на тестваните роднини. Стандартно всички тестове се правят чрез сравняване на ДНК по 16 генетични маркера (лоси), което гарантира вероятност за доказване на бащинство поне 99.9%, което е достатъчно по международен стандарт.

   Ако желаете по-голям процент на доказана вероятност за бащинство/майчинство, срещу доплащане може да поръчате тест по 20 или 25 маркера, което е максимално възможното в света в момента, и да получите вероятност над 99.9999999%. Друга възможност да повишите надеждността на теста, е като предоставите и проби от майката, които ще тестваме безплатно. Повече информация може да намерите в раздел „Важна информация”.

 • Изисква ли се проба от майката?

  Изисква ли се проба от майката?

  Само при тестове за бащинство за официални нужди задължително се изискват проби от детето, майката и предполагаемия баща. Във всички останали случаи тестването на майката е по желание на клиента и безплатно, за наша сметка. Но винаги препоръчваме когато има възможност да се тества и майката, защото това повишава процента на вероятността за бащинство и вместо 99,9% може да достигне до над 99,999999% в зависимост от броя на тестваните генетични маркери.

 • Има ли значение възрастта на детето?

  Има ли значение възрастта на детето?

  Не, възрастта няма значение. Проби за ДНК теста за бащинство могат да се вземат дори веднага след раждането му. Ако е в родилен дом в София, поръчайте наш лаборант да дойде и да вземе пробите на място, безплатно за Вас. Предлагаме и тест за бащинство още по време на бременността, който е най-върховата и съвременна технология, известна до момента в света. Този тест се прави с венозна кръв от майката и бащата след 9-та гестационна седмица и е абсолютно безвреден за плода.

 • Как да направя тест ако бащата отсъства?

  Може ли да се направи тест при отсъстващ баща или дете?

  Когато бащата или друго тествано лице отсъства по някаква причина, например е в чужбина, в неизвестност, починало или друга причина, също е възможно да се направи негов ДНК тест, но резултатът ще може да се ползва само за лична (семейна) информация. В тези случаи трябва да предоставите негов или ползван от него личен предмет, от който ще се извлече негова ДНК. Ако лицето се намира в друга държава, АМГЕНЛАБ може да изпрати комплект за вземане и в чужбина, или да съдейства за вземане на проби от представител на DDC Diagnostic Center в над 50 държави по света. Повече информация за приемливите предмети за тестване може да намерите в раздел „Важна информация”.

 • Къде се намира лабораторията?

  Къде се намира лабораторията?

  Това наистина е важен въпрос, ако искате тестът Ви да е истински и точен. Никога не поръчвайте тестове по обяви в случайни сайтове, само защото цената им е ниска. Има лаборатории по света, които поддържат ниски цени, защото не използват последни технологии и не са сертифицирани по международните стандарти. Може да ги познаете по това, че извършват теста бавно, понякога за над 20 и повече дни. В модерните лаборатории повечето процеси са роботизирани, което им позволява да извършват стотици тестове на ден.

  В зависимост от вида му, Вашият тест ще бъде извършен по най-съвременни технологии в една от американските или германски генетични лаборатории, с които работим. Съветваме Ви никога да не поръчвате тест, ако не знаете коя е лабораторията, в коя държава се намира и дали е международно акредитирана! За повече информация вижте раздел „За нас”.

 • Правите ли "кръвно-групов" тест за бащинство?

  Правите ли кръвен тест за бащинство?

  Съжаляваме, но това е много стара и неточна технология за доказване на бащинство и отдавна не се прави в американските лаборатории. Не Ви съветваме да разчитате на точен резултат за доказване на бащинство чрез сравняване на кръвни групи. Биологичният материал, който ще вземем от вътрешната страна на бузата Ви напълно безболезнено, ще съдържа същата ДНК, както кръвта, но получения резултат ще бъде гарантирано точен. Тестваме кръвни проби или петна от кръв единствено за нуждите на дискретните тестове за лична информация или на улики за нуждите на криминалистиката.

  Единствения т. нар. „кръвен” тест, който предлагаме, е за доказване на бащинство по време на бременността с венозна кръв от майката и предполагаемия баща.

 • Трябва ли да идвам лично до София?

  Трябва ли да идвам лично до София?

  Да, за тест за съд или за емиграция е задължително всички тествани лица (по желание и техните адвокати) да присъстват лично при нас в София за проверка на личните документи, вземане на пробите и подписване на нужната документация.

  При другите видове тестове за лична инфомация е възможно да дадете ДНК проби освен в София, също и в манипулационните ни в Пловдив или Шумен.

  За тестове за доказване на потекло не е нужно да посещавате нашите кабинети. Всичко се извършва по куриерска служба „СПИДИ” или Еконт.

  Срещу такса от 50 лв. може да поръчате вземане на ДНК проби от новородени деца още в родилния дом в градовете София и Пловдив. 

 • Искам консултация с експерт

  Искам консултация с експерт

  При затруднения с избора на вида тест за бащинство или друго родство може да се консултирате безплатно с наш експерт по телефона, по електронната поща или натиснете бутон „Поръчай обаждане” и посочете удобно за Вас време. Ако все-пак желаете лична консултация с наш специалист, може да си запазите дата и час за посещение в офиса ни в гр. София. Цената на консултацията за ДНК тестове за бащинство е 30 лв., а за генетични болести е 70 лв., които се заплащат на място.

  Моля не идвайте при нас без запазен час и не чакайте в приемната ни, ако нямате час, защото обикновено клиентите предпочитат да запазят анонимност и не желаят да бъдат виждани. 

  За тестове за генетични заболявания не предлагаме консултация по телефона, а само на място с нашия генетичен експерт с предварително записване.

Real Time Analytics