02 411 33 55 0885 490 850

Информирано съгласие

Всеки клиент, който поръчва ДНК тест за лична информация, се счита, че се е запознал с долните термини и дефиниции и приема следните условия:

И Н Ф О Р М И Р А Н О   С Ъ Г Л А С И Е

С ТЕРМИНИТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДНК ТЕСТ ЗА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

А/. ТЕРМИНИ

1. ”Поръчител” на ДНК тест за лична информация е всяко физическо лице, което е попълнило коректно и подписало Формуляр-поръчка на ДНК тест за лична информация и настоящото Информирано съгласие, предоставило е необходимите ДНК проби (предмети) за тестване в запечатани и надписани от него хартиени пликове и предварително е заплатило на Изпълнителя пълната сума за теста.

2. „Изпълнител” на услугата е “АМГЕНЛАБ ДНК” ЕООД чрез американска, германска, британска или друга генетична лаборатория, на която е търговски представител.

3. ДНК тест за лична информация е тест, при който Поръчителят самостоятелно е взел и предоставил на Изпълнителя за тестване  ДНК проби или предмети от лица, чиято самоличност не е проверена от Изпълнителя или тест, при който ДНК пробата е взета от представител на Изпълнителя, без да е проверена самоличността на лицата и без да е направено копие на личните им документи и акт за раждане на детето. По тази причина Поръчителят поема лична отговорност за произхода на пробите и декларира, че няма да използва получения резултат от теста за престъпни цели или в нарушение на законите в Р България и тези на други държави. В оригиналния резултат от теста за лична информация няма да фигурират пълните имена на тестваните лица и в него изрично ще е упоменато, че личните документи на участниците в теста не са били проверени от лабораторията или представител на  Изпълнителя и резултатът може да не бъде приет от съда. Изпълнителят не носи отговорност за самоличността на тестваните лица и за целите, за които Поръчителят ще използва получения резултат.

4. Срок за изпълнение: Изпълнителят се задължава да извърши поръчаните ДНК тестове за доказване на бащинство или майчинство и да издаде писмен резултат в срок до 10 работни дни при обикновенна поръчка и до 5 работни дни при експресна. За всички други видове тестове за лична информация срокът е до 15 работни дни. Срокът започва да тече считано от първия работен ден след деня, в който подписаната поръчка, ДНК пробите и пълната сума за теста са получени от Изпълнителя и завършва в момента на качване на резултата за изтегляне в уебсайта на Изпълнителя. В случай на форсмажорни обстоятелства (стачки, природни бедствия, пандемии и др.), когато е нарушен графика на полетите на авиокомпаниите, куриерските фирми или дейността на лабораторията, Изпълнителят има право да удължи гореспоменатите срокове, за което уведомява Поръчителя.

5. Резултат от ДНК тест за лична информация. В установения срок Изпълнителят качва резултата от теста на страницата си в интернет във вид на електронен компресиран файл (.ZIP), съдържащ сканирани в PDF формат: оригиналния подписан резултат на английски език от лабораторията, негов неофициален превод на български езики и упътване как да се интерпретира. Оригиналният резултат съдържа вид и лабораторен номер на теста, кодове на тестваните лица, списък на тестваните генетични системи, изчисления показател за бащинство, вероятност за бащинство и експертно заключение, подписано от директора на лабораторията. Поръчителят получава резултата от теста като го изтегля лично от страницата на Изпълнителя в интернет с помощта на предоставена му парола. Ако Поръчителят изрично е заявил в поръчката, че не желае да си изтегли резултата през интернет и е посочил пощенски адрес и GSM номер за връзка, същият ще му бъде изпратен с препоръчано писмо по куриерска фирма със срок на доставка до 48 часа (24 ч. за София) за негова сметка и срещу 10 лв. наложен платеж.

Експертното заключение в резултата от теста е различно в зависимост от неговия вид:

а). При тест за доказване на бащинство/майчинство заключението ще бъде във вида „Предполагаемият баща STEFAN AF3275 се изключва (или не се изключва) като биологичен баща на детето IVAN SO4321”;  

б). При неинвазивен тест за бащинство по време на бременността: „Вероятният баща  не се изключва /или се изключва/ като биологичен баща на фетуса“;

в). При определяне на родство между полубратя или полусестри: „вероятността за полу-родство между двете тествани лица е хх%. Възможността  те  да не споделят  билогичен родител  е уу към 1“;

г). При тестване за родство между баба/дядо с внук: „Предполагаемите баба и дядо се изключват (или не се изключват) като биологични баба и дядо на тестваното дете“;

д). При У-хромозомен тест за родство на дядо с внук: „резултатите съответстват (или не съответстват) с тези на лица, имащи общ прародител по мъжка линия“;

e). При митоходрилен ДНК тест за родство между баба и внучка: „Според информацията, получена от този анализ, резултатите съответстват (или не съответстват) с тези на лица, имащи общ прародител по женска линия“.

6. Понятията точност, генетичен маркер, лоси, показател за бащинство, вероятност за бащинство, мутация и др., свързани с интерпретацията на получения резултат, са обяснени на интернет-страницата на Изпълнителя. Стандартно, ДНК тестовете за лична информация се извършват с тестване на 16 генетични маркера (лоси), гарантиращи вероятност за доказване на бащинство поне 99.9%. Поръчителят може срещу допълнително заплащане да поръча тестване на допълнителни генетични маркери (20 или 26) и да увеличи изчислената вероятност за доказване на бащинство до и над 99.9999999%.

С подписа си по-долу декларирам своето съгласие с горните термини и условия.

7. Анонимност, конфиденциалност и опазване на личните данни: Поръчителят не обявява пълните имена на участниците в теста, а  вместо фамилия посочва избран от него идентификационен код, който ще фигурира в получения резултат. Поръчителят изтегля лично готовия резултат от страницата на Изпълнителя в интернет с помощта на предоставена му парола. Изпълнителят няма право да съобщава факти от поръчката или резултата по телефона или по друг начин на никого, вкл. и на Поръчителя. При необходимост комуникацията с Поръчителя се извършва само след като той/тя съобщи шестцифрения код, вписан от него в поръчката за детето (или първото тествано лице). Изпълнителят опазва личните данни на Поръчителя чрез стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, за което има издадено удостоверение. След изтегляне на резултата през интернет, файловете се изтриват за винаги и не се съхраняват копия.

Б/. УСЛОВИЯ

1. Съгласие: Поръчителят дава съгласието си на Изпълнителя, чрез американска генетична лаборатория на територията на САЩ, да извърши ДНК тестове на пробите на всички лица, упоменати в подписания от него формуляр-поръчка. Поръчителят удостоверява, че носи лична отговорност за произхода на самостоятелно взетите от него биологични проби с тампони и/или предмети за тестване, както и за законосъобразното използване на получения резултат. Поръчителят е информиран, че полученият резултат няма да е приемлив за съдилищата и за други официални нужди, тъй-като самоличноста на тестваните лица не е проверена от Изпълнителя.

2. Качество на биологичния материал и повторение на теста: Поръчителят е информиран, че генетичната лаборатория ще положи максимални усилия и ще използва своите най-добри технологии и практики за изолиране на ДНК от пробите и за даване на заключителен резултат. Ако Поръчителят е спазил стриктно изпратеното му Упътване за вземане на пробите, при тестване на проба от тампони вероятността за успешно извличане на ДНК е над 99%. При тестване на предмет(и) вероятността за успешно извличане на ДНК намалява и е възможно да се наложи повторение на теста с друг(и) предмет(и), както е обяснено на интернет страницата на Изпълнителя.

Поръчителят е информиран, че при невъзможност за извличане от лабораторията на достатъчно количество ДНК от предоставените от него тампони или предмети или при наличие на замърсени проби, отговорността е само негова. При невъзможност лабораторията да довърши теста и да даде заключение поради гореспоменатите причини, Поръчителят има право да изпрати нови проба за тестване, като ще поеме допълнителните разходи - 85 лв. пощенски разходи плюс 160 лв. за тестване на новия предмет. Ако в срок до 10 раб. дни след уведомяването му за възникнала необходимост от предоставяне на допълнителни проби (предмет или тампони) Поръчителят не предостави нова проба и не заплати допълнителните разходи, се счита, че се отказва от повторение на теста и от получаване на резултат и всички изпратени до момента проби се унищожават на място в лабораторията. В този случай Поръчителят няма да получи резултат и заплатената от него сума няма да му бъде възстановена, тъй-като тя е била изразходвана добросъвестно от Изпълнителя.

3. Попълване на документацията: Поръчителят се задължава да не подава за тестване проби от едно и също лице, обозначени с различен буквено-цифров код, както и никога да не използва един и същ код за обозначаване на проби от различни лица, както и да посочи вярно пола и расата на тестваните лица. В случаи на некоректни данни във формуляра-поръчка Изпълнителят не е длъжен да изпълни поръчката и отговорността остава изцяло за Поръчителя, като извършените до момента разходи не се възстановяват.

4. Изпълнение на поръчката: Поръчката за извършване на ДНК тест се счита за добросъвестно изпълнена от страна на Изпълнителя от момента, в който Поръчителят изтегли резултата от теста от страницата на Изпълнителя в интернет или от момента на получаване на резултата по пощата, удостоверено с подписа му в куриерската служба.

5. Интерпретация на резултата, коментари и консултации: Заедно с резултата от ДНК теста Изпълнителят изпраща на Поръчителя и подробно обяснение как той да се разтълкува. Изпълнителят няма право да прави предварително никакви изявления или коментари по резултата от теста нито с Поръчителя, нито с трети лица. По желание на Поръчителя и след предоставяне на паролата, Изпълнителят може да му даде разяснения по телефона при съществуващи неясноти по получения резултат. Поръчителят има право да поиска лична консултация за разясняване на резултата от специалист на Изпълнителя, като предварително си запази час и дата за посещение в приемната му в София и заплати на място 30 лв..

6. Цена на теста: Цената на всеки вид тест може да се изчисли с помощта на калкулатора на цена, публикуван на интернет страницата на Изпълнителя или може да е договорена лично между Поръчителя и Изпълнителя по телефона или електронната поща при по-сложни тестове. Обявената в интернет  (договорената) цена е окончателна и не може да бъде променяна, с изключение на случаите, когато се налага повторение на теста.

7. Плащане: Поръчителят заплаща на Изпълнителя пълната цена на теста с банков превод в срок не по-късно от 24 часа след изпращане на поръчката и пробите за тестване до офиса му в София. Поръчителят е информиран, че неговата поръчка няма да бъде придвижена докато Изпълнителя не получи цялата дължима сума. В случай, че Поръчителят не преведе дължимата сума до 48 часа от получаване на поръчката и пробите в офиса на Изпълнителя в София, се счита, че той се отказва от поръчката и изпратените от него проби се унищожават на място чрез изгаряне. Ако Поръчителят преведе сумата след унищожаване на пробите му, Изпълнителят ще му възстанови парите само с банков превод, като бъде удържана сумата от 30 лв. за извършените до момента разходи.

8. Анулиране на поръчката: Поръчителят има право да анулира поръчката с писмено известие по електронната поща на Изпълнителя само преди неговите ДНК проби да са получени в АМГЕНЛАБ ДНК. В този случай ДНК пробите се унищожават на място след получаването им, а пълната заплатена сума (ако е била платена) се възстановява на Поръчителя. Ако искането за анулиране е направено до 48 часа от получаване на пробите в АМГЕНЛАБ, Изпълнителят възстановява на Поръчителя заплатената сума, намалена със 100.00 (сто) лева за извършените до момента пощенски и други разходи. Сумите се връщат само с банков превод в указана от Поръчителя банкова сметка в левове. След изтичане на този 48-часов срок суми не се връщат, тъй-като тестването на пробите вече е започнало и следва да се заплати.

Декларирам, че ще приема получения резултат от ДНК теста за истински и добросъвестно извършен и по никакъв повод или начин няма да търся виновност или съдебна, административна или друга отговорност от Изпълнителя и от лабораторията, извършила теста, както и от техните служители и работници, търговски агенти, представители и всички други частни или юридически лица, участвали в обработването на пробите и извършването на генетичните тестове. Във всички случаи отговорността на Изпълнителя, в т.ч. и лабораторията, извършила теста, произтекла от или свързана с извършването на услугата по поръчката, не може да надвиши заплатената цена за услугата. 48-часовият срок започва да тече от датата и часът на полагане на подпис от представител на Изпълнителя при получаване на пробите от куриера на куриерската фирма или от часът на даване на ДНК проби, ако това е извършено в манипулационна на Изпълнителя.

Декларирам, че ще използвам резултата от теста само за своя лична (семейна) информация и никога с престъпни цели или намерения.

Всички неупоменати в настоящото Информирано съгласие термини и условия се регулират от общата информация за процедурите, видовете тестове, цени и др., публикувани на интернет страницата на Изпълнителя на адрес  www.amgenlab.com. При наличие на несъответствия с настоящия документ важат тези, публикувани на фирмената страницата на Изпълнителя в интернет.

 

Запознайте се с текста на Информираното съгласие за различните видове тестове, публикувани в раздел "Важна информация".

Бързи отговори на въпроси

 • Не знам кой вид тест ми е нужен
 • Не знам кой вид тест ми е нужен

  За да изберете подходящия за Вас тест, посетете страницата ни "Тестове и цени" или вижте пълния списък с видовете тестове за доказване на бащинство и родство, които предлагаме. За да намерите тест за генетично заболяване, кликнете тук.

  За по-сложните тестове-доказване на родство по съребрена линия, когато се налага тестване на допълнителни лица, трябва да ни се обадите предварително по телефона за уточняване.

  Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте и се свържете с наш експерт по телефона или по електронната поща за безплатна консултация. Влезте в раздел „Контакти” или поръчайте обаждане по телефона в удобно за Вас време от бутон „Поръчай обаждане” и наш експерт ще се свърже с Вас.

 • Искам анонимност и конфиденциалност

  Искам анонимност и конфиденциалност

  АМГЕНЛАБ гарантира пълна дискретност и конфиденциалност при извършване на теста и опазване на тайната на резултата за всички видове тестове. Това е наша възприета и стриктно спазвана бизнес-практика по американски стандарти.

  Тестовете за лична информация извършваме съвсем дискретно и тестваните лица остават анонимни. В резултата от теста няма да бъдат упоменати имената на тестваните лица. Готовият резултат се изтегля от страницата ни само от поръчителя на теста с помощта на предоставена от нас парола.

  При тестове за съд и официални нужди гарантираме 100% конфиденциалност, като резултата от теста ще получат по куриер само спорещите страни, техните адвокати или директно съда, постановил този тест.

  Повече информация за това как осиуряваме тайната на теста и как опазваме личните Ви данни може да намерите в раздел „Важна информация”.

 • Мога ли сам да си взема ДНК пробите?

  Не, не изпращаме комплекти за домашно вземане на ДНК проби. Трябва да запишете час по телефона и да дойдете лично до някоя от манипулационните ни в София, Пловдив или Шумен. Ако желаете тест за представяне в съда, ДНК проби се вземат само в кабинета ни в София срещу представени лични документи и паспортни снимки. 

 • Какво представлява комплекта за ДНК проби?

  Какво съдържа комплектът за вземане на проби?

  Комплектът за вземане на проби съдържа 3 пакетчета със специални стерилни дакронови тампони, пликове за пробите на всяко тествано лице, 2 чифта стерилни ръкавици, подробно упътване за ползване и необходимите формуляри за попълване – поръчка и информирано съгласие. Стерилният тампон представлява 8-10 см. дълга пластмасова тръбичка със специален стерилен дакронов връх за по-добро вземане на клетъчен материал от вътрешната страна на бузата и съхранението му. Повече информация може да намерите в раздел "Важна информация".

 • Как се вземат ДНК пробите?

  Кой и как ще ми вземе пробите?

  За ДНК тест за съд и други официални нужди пробите се вземат задължително от лаборант на АМГЕНЛАБ безплатно в манипулационната ни в София.

  За тест за бащинство по време на бременността венозна кръв се взема в посочена от нас гинекологична клиника в София.

  За ДНК тестове за лична информация проби може да дадете в манипулационните ни в София, Пловдив и Шумен.

  Посещенията в офисите ни за вземане на проби или за консултация се извършват само след предварителна резервация на дата и час. Цената на процедурата за вземане на генетичен материал е общо 50 лв. за всички участващи в теста лица, които се заплащат на място, а сумата за извършване на самия тест, съгласно ценоразписа, се превежда по банковата ни сметка след вземане на пробите. По изключение може да поръчате наш специалист да вземе ДНК проба от новородено в родилните домове в София или Пловдив, за което се заплаща такса 70 лв.

 • Колко струва теста и как се плаща?

  Колко струва теста и как се плаща?

  Цената зависи от много фактори - вид на теста, вид на пробите, брой на тестваните лица, курс на долара, дали е за съд или за лична информация, дали е обикновена или експресна услугата и др. 

  Цената на всеки тест може да изчислите сами, като въведете в търсачката ни на първа страница вида на теста, родствената връзка на тестваните лица и вида на пробите, които желаете да тествате. При по-сложни тестове може да не се калкулира цена, защото е нужно да се тестват повече от две лица. В такива случаи ни се обадете по телефона за консултация и ценова оферта.

  Сумата за всички тестове се заплаща по банков път до 24 часа от предоставянето на пробите. На място се заплаща 50 лв. такса за вземане на ДНК пробите от наш експерт. Само за неинвазивния тест за бащинство по време на бременността се изисква депозит от 250 лв. за запазване на дата и час за вземане на кръвните проби от майката и предполагаемия баща. Номерът на банковата ни сметка може да намерите в раздел "Контакти".

  Кликнете тук за да видите сравнителна таблица с цените на АМГЕНЛАБ с тези на две български лаборатории.

 • Кога и как ще получа резултата?

  Кога и как ще получа резултата?

  При повечето тестове за доказване на родствени връзки чрез тестване на проби с тампони ще получите резултата след 8 до максимум 10 работни при обикновена поръчка и до 5 работни дни за експресна. Но в случай, че поне една от пробите е предмет, резултатът ще е готов след 12 до 14 работни дни. За тестване на криминални улики, за доказване на потекло и за тестовете по време на бременността сроковете са посочени на съответните страници.

  Готовият резултат за тестовете за лична информация, за потекло и от тестване на улики и предмети се изтегля от страницата ни с помощта на предоставена от нас парола. Ако изрично сте посочили в поръчката си, резултатът от вашия тест може да Ви бъде изпратен и по куриер на посочения адрес или до поискване за Ваша сметка с наложен платеж от 15 лв.

  Резултати от тестове за съд и други официални нужди не могат да се свалят от интернет, а се изпращат задължително само по куриерска служба до поръчителите, техните адвокати или до съда, постановил извършването на теста. В зависимост от натовареността на лабораторията, понякога резултатите са готови няколко дена предварително, затова проверявайте по-често с бутон "Изтегли резултат".

 • Има ли експресна услуга?

  Има ли експресна услуга?

  Да, за повечето стандартни тестове за лична информация предлагаме експресна услуга срещу доплащане. Резултатът от експресен ДНК тест за лична информация ще е готов след максимум 5 работни дни от момента на вземане на ДНК пробите и ще можете да си го изтеглите от страницата ни в интернет с предоставена Ви парола. Ако желаете да получите резултата по куриер, за това ще са нужни още 24 часа за големите градове или 2 дни до малките населени места..

  Ескпресните тестове за официални нужди се изпъляват за до 7 работни дни поради необходимостта резултата да бъде нотариално заверен и да го получите лично по куриер. Резултати от официален тест не могат да се изтеглят от страницата ни в интернет.

  • Как мога да повиша точността на теста?

   Как мога да повиша точността на теста?

   Точността на всички видове тестове е винаги 100%, но можете да увеличите стойността на изчислената вероятност за родство (в %). Американската лаборатория използва най-съвременни технологии, гарантиращи 100% точност на резултата и гарантирана вероятност за доказване или отхвърляне на бащинство и майчинство от 99,9% до над 99,9999999% в зависимост от тестваните генетични маркери и броя на тестваните роднини. Стандартно всички тестове се правят чрез сравняване на ДНК по 16 генетични маркера (лоси), което гарантира вероятност за доказване на бащинство поне 99.9%, което е достатъчно по международен стандарт.

   Ако желаете по-голям процент на доказана вероятност за бащинство/майчинство, срещу доплащане може да поръчате тест по 20 или 25 маркера, което е максимално възможното в света в момента, и да получите вероятност над 99.9999999%. Друга възможност да повишите надеждността на теста, е като предоставите и проби от майката, които ще тестваме безплатно. Повече информация може да намерите в раздел „Важна информация”.

 • Изисква ли се проба от майката?

  Изисква ли се проба от майката?

  Само при тестове за бащинство за официални нужди задължително се изискват проби от детето, майката и предполагаемия баща. Във всички останали случаи тестването на майката е по желание на клиента и безплатно, за наша сметка. Но винаги препоръчваме когато има възможност да се тества и майката, защото това повишава процента на вероятността за бащинство и вместо 99,9% може да достигне до над 99,999999% в зависимост от броя на тестваните генетични маркери.

 • Има ли значение възрастта на детето?

  Има ли значение възрастта на детето?

  Не, възрастта няма значение. Проби за ДНК теста за бащинство могат да се вземат дори веднага след раждането му. Ако е в родилен дом в София, поръчайте наш лаборант да дойде и да вземе пробите на място, безплатно за Вас. Предлагаме и тест за бащинство още по време на бременността, който е най-върховата и съвременна технология, известна до момента в света. Този тест се прави с венозна кръв от майката и бащата след 9-та гестационна седмица и е абсолютно безвреден за плода.

 • Как да направя тест ако бащата отсъства?

  Може ли да се направи тест при отсъстващ баща или дете?

  Когато бащата или друго тествано лице отсъства по някаква причина, например е в чужбина, в неизвестност, починало или друга причина, също е възможно да се направи негов ДНК тест, но резултатът ще може да се ползва само за лична (семейна) информация. В тези случаи трябва да предоставите негов или ползван от него личен предмет, от който ще се извлече негова ДНК. Ако лицето се намира в друга държава, АМГЕНЛАБ може да изпрати комплект за вземане и в чужбина, или да съдейства за вземане на проби от представител на DDC Diagnostic Center в над 50 държави по света. Повече информация за приемливите предмети за тестване може да намерите в раздел „Важна информация”.

 • Къде се намира лабораторията?

  Къде се намира лабораторията?

  Това наистина е важен въпрос, ако искате тестът Ви да е истински и точен. Никога не поръчвайте тестове по обяви в случайни сайтове, само защото цената им е ниска. Има лаборатории по света, които поддържат ниски цени, защото не използват последни технологии и не са сертифицирани по международните стандарти. Може да ги познаете по това, че извършват теста бавно, понякога за над 20 и повече дни. В модерните лаборатории повечето процеси са роботизирани, което им позволява да извършват стотици тестове на ден.

  В зависимост от вида му, Вашият тест ще бъде извършен по най-съвременни технологии в една от американските или германски генетични лаборатории, с които работим. Съветваме Ви никога да не поръчвате тест, ако не знаете коя е лабораторията, в коя държава се намира и дали е международно акредитирана! За повече информация вижте раздел „За нас”.

 • Правите ли "кръвно-групов" тест за бащинство?

  Правите ли кръвен тест за бащинство?

  Съжаляваме, но това е много стара и неточна технология за доказване на бащинство и отдавна не се прави в американските лаборатории. Не Ви съветваме да разчитате на точен резултат за доказване на бащинство чрез сравняване на кръвни групи. Биологичният материал, който ще вземем от вътрешната страна на бузата Ви напълно безболезнено, ще съдържа същата ДНК, както кръвта, но получения резултат ще бъде гарантирано точен. Тестваме кръвни проби или петна от кръв единствено за нуждите на дискретните тестове за лична информация или на улики за нуждите на криминалистиката.

  Единствения т. нар. „кръвен” тест, който предлагаме, е за доказване на бащинство по време на бременността с венозна кръв от майката и предполагаемия баща.

 • Трябва ли да идвам лично до София?

  Трябва ли да идвам лично до София?

  Да, за тест за съд или за емиграция е задължително всички тествани лица (по желание и техните адвокати) да присъстват лично при нас в София за проверка на личните документи, вземане на пробите и подписване на нужната документация.

  При другите видове тестове за лична инфомация е възможно да дадете ДНК проби освен в София, също и в манипулационните ни в Пловдив или Шумен.

  За тестове за доказване на потекло не е нужно да посещавате нашите кабинети. Всичко се извършва по куриерска служба „СПИДИ” или Еконт.

  Срещу такса от 50 лв. може да поръчате вземане на ДНК проби от новородени деца още в родилния дом в градовете София и Пловдив. 

 • Искам консултация с експерт

  Искам консултация с експерт

  При затруднения с избора на вида тест за бащинство или друго родство може да се консултирате безплатно с наш експерт по телефона, по електронната поща или натиснете бутон „Поръчай обаждане” и посочете удобно за Вас време. Ако все-пак желаете лична консултация с наш специалист, може да си запазите дата и час за посещение в офиса ни в гр. София. Цената на консултацията за ДНК тестове за бащинство е 30 лв., а за генетични болести е 70 лв., които се заплащат на място.

  Моля не идвайте при нас без запазен час и не чакайте в приемната ни, ако нямате час, защото обикновено клиентите предпочитат да запазят анонимност и не желаят да бъдат виждани. 

  За тестове за генетични заболявания не предлагаме консултация по телефона, а само на място с нашия генетичен експерт с предварително записване.

Real Time Analytics